ریاست مجدد دکتر عزیزی در هیئت مدیره انجمن سردبیران

اولین جلسه پنجمین دوره هیئت مدیره انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی ایران در تاریخ چهارم اسفند 95 در محل پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم برگزار شد.
در این جلسه انتخابات داخلی هیئت مدیره انجام شد و بر اساس آراء ماخوذه دکتر فریدون عزیزی به عنوان رئیس، دکتر محمد حسن نیکنام به عنوان نایب رئیس و دکتر موید علویان به عنوان خزانه‌دار این دوره به مدت سه سال انتخاب شدند.
در ادامه مباحث این جلسه، موضوع احیاء جایگان زبان فارسی در نگارش‌های علمی و قوانین محدود کننده رایج مورد بحث قرار گرفت و در همین راستا مقرر شد پروژه‌های برون سپاری به سرپرستی دکتر فروزان کریمی برای ایجاد یک ایندکس مدیکوس فارسی و دکتر نیکنام با موضوع مسائل مربوط به هیئت ممیزه‌ها هدایت و برای جلسه بعدی ارائه شود تا گردهمایی بعدی انجمن بر این مبنا برنامه‌ریزی گردد.