شرایط و نحوه عضویت در انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور

  • واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد هزار تومان) به عنوان حق عضویت سالانه به حساب جام به شماره ۳۱۸۵۱۲۵/۵۰ به نام دکتر فریدون عزیزی و دکتر محمد حسین عزیزی.
  • ارسال کپی فیش و مشخصات نشریه از طریق نمابر به شماره: ۲۲۴۰۲۴۶۳ و یا ایمیل آن از طریق صفحه Contact از منوی موجود در وب‌سایت.