هیات مدیره

  • ریاست انجمن: آقای دکتر فریدون عزیزی.
  • آقای دکتر بهروز آستانه.
  • آقای دکتر سید موید علویان.
  • آقای دکتر محمد عبداللهی.
  • آقای دکتر علی زارعی محمودآبادی.