درباره انجمن

نشریات علوم پزشکی کشور هرکدام در زمینه یک رشته تخصصی و یا فوق تخصصی مشغول به فعالیت علمی هستند لذا با توجه به تفاوت عناوین علمی، امکان تشکیل یک انجمن علمی مطابق با آیین نامه های موجود در وزارت بهداشت برای آنان میسر نیست.
توجه به این محدودیت از یکسو و لزوم ارتقائ مستمر دانش سردبیران در حوزه نشر پزشکی و نیز ضرورت تعامل این گروه با نهادهای سیاستگزاری در همین حوزه، اهمیت تشکیل یک انجمن صنفی برای سردبیران را مشخص میکند.
 این انجمن بعنوان یک سازمان مردم نهاد با هدف ارتقائ سطح علمی و کیفیت مجلات علوم پزشکی در سال 1379 و با اخذ مجوز از وزارت کشور با اهتمام دکتر فریدون عزیزی (ریاست انجمن) تشکیل شد.
 بعد از یکدوره کوتاه توقف، انجمن فعالیت خود را مجددا از سال 1386 اغاز کرد و در طی این سالیان ضمن تعامل مثبت با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز کمیسیون نشریات مربوطه، موفق به برگزاری سالیانه گردهمایی های علمی شده که همگی با استقبال گسترده سردبیران نشریات علوم پزشکی از اقصی نقاط کشور انجام پذیرفته است.