مجلات علوم پزشکی ایران

 

شمارهنام نشریهوب‌سایتپست الکترونیک
1 پژوهش در پزشكي http://pejouhesh.sbmu.ac.ir info@pejouhesh.com, jresearchmedgmail.com
2 Medical Journal of The Islamic Republic of Iran http://mjiri.iums.ac.ir mjiri@journals.iums.ac.ir, medicaljournaliran@gmail.com
3 Iranian Journal of Medical Sciences http://ijms.sums.ac.ir ijms@sums.ac.ir, ijmsjournal@yahoo.com
4 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir medjournal@tums.ac.ir, r-ramezani@farabi.tums.ac.ir
5 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبريز http://majalleh.tbzmed.ac.ir tbzmedmag@yahoo.com
6 مجله نظام پزشكي جمهوری اسلامی ایران http://jmciri.ir jmciri@irimc.org
7 طب و تزكيه http://www.tebvatazkiyeh.ir/ info@tebvatazkiyeh.ir
8 مجله دانشكده پزشكي اصفهان http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims jims@med.mui.ac.ir
9 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences http://www.darujps.com darujps@biomedcentral.com
10 مجله دانشگاه علوم پزشکی كرمان http://www.kmusjournal.ir Journal@kmu.ac.ir, info@kmusjournal.ir
11 مجله علمی پزشكي قانوني ایران http://www.sjfm.ir info@sjfm.ir
12 Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences http://www.jds.sbmu.ac.ir jds@sbmu.ac.ir
13 مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان http://journal.gums.ac.ir/ medjour@gums.ac.ir, jmedjour@yahoo.com, jmedjour@gmail.com
14 Urology Journal http://www.urologyjournal.org hosseini.m@unrc.ir, Hosseini.m@unrc.ir,
15 Acta Medica Iranica http://acta.tums.ac.ir acta@sina.tums.ac.ir
16 Iranian Journal of Nuclear Medicine http://irjnm.tums.ac.ir irjnm@tums.ac.ir
17 مجله چشم پزشکی بینا http://bina.jo.research.ac.ir bina.journal@gmail.com
18 روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) http://ijpcp.iums.ac.ir ijpcp@iums.ac.ir
19 پژوهنده http://pajoohande.sbmu.ac.ir Pajoohande@sbmu.ac.ir, pajoohandejournal@gmail.com,
20 مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات وبهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد http://jssu.ssu.ac.ir/ Journal@ssu.ac.ir, Journal.ssu@gmail.com,
21 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی- درمانی همدان http://sjh.umsha.ac.ir s_journal@umsha.ac.ir
22 Trauma Monthly http://traumamon.com editor@traumamon.com
23 مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشکان http://www.jida.ir info@jida.ir
24 فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://jsums.medsab.ac.ir/ journal@medsab.ac.ir
25 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران http://jmums.mazums.ac.ir jmums@mazums.ac.ir
26 دانشور پزشکی http://daneshvarmed.shahed.ac.ir daneshvar@shahed.ac.ir
27 Journal of Research in Medical Sciences http://jrms.mui.ac.ir/index.php/jrms jrms@mui.ac.ir
28 مجله علمی پزشكي جندي شاپور http://journals.ajums.ac.ir jsmj@ajums.ac.ir
29 فيض http://feyz.kaums.ac.ir/ feyz@kaums.ac.ir, feyz_kaums@yahoo.com
30 مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ایران http://www.iiccom.org/journal.asp iiccom@iiccom.org
31 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين http://journal.qums.ac.ir jresearchdpt@qums.ac.ir
32 Physiology and Pharmacology http://www.phypha.ir/ppj ppj@phypha.ir
33 مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم http://hakim.hbi.ir hakim_nihr@tums.ac.ir
34 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران http://jdm.tums.ac.ir majalefarsi@yahoo.com, jodent@tums.ac.ir
35 مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی http://mjms.modares.ac.ir mjms@modares.ac.ir
36 Iranian Biomedical Journal http://ibj.pasteur.ac.ir ibj@institute.pasteur.ac.ir
37 مجله پزشکی ارومیه http://umj.umsu.ac.ir feizollaheftekhari@yahoo.com, info@umj.ir
38 Archives of Iranian Medicine http://www.aimjournal.ir aim@ams.ac.ir, arch.iran.med@ams.ac.ir
39 مجله علوم پزشکی رازی http://rjms.iums.ac.ir rjms@iums.ac.ir, razijournal@gmail.com
40 مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران http://ijem.sbmu.ac.ir info@ijem.org.ir
41 Cell Journal (Yakhteh) http://www.celljournal.org info@celljournal.org, celljournal@royaninstitute.org
42 "Pharmaceutical Sciences http://journals.tbzmed.ac.ir/PHARM info@pharmfac-en.tbzmed.ac.ir
43 Iranian Journal of Otorhinnolaryngology http://ijorl.mums.ac.ir IJO@mums.ac.ir
44 Iranian Journal of Dermatology http://www.iranjd.ir info@iranjd.ir, info@iranjd.ir
45 مجله علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی بابل http://www.jbums.org/ journalmubabol@gmail.com
46 مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك http://amuj.arakmu.ac.ir journal@arakmu.ac.ir
47 كومش http://koomeshjournal.semums.ac.ir/ koomeshjournal@yahoo.com
48 Iranian Red Crescent Medical Journal http://www.ircmj.com editor@ircmj.com
49 Journal of Reproduction & Infertility http://www.jri.ir journal@ari.ir
50 Iranian Journal of Public Health http://ijph.tums.ac.ir ijph@tums.ac.ir
51 Iranian Journal of Basic Medical Sciences http://ijbms.mums.ac.ir JBMS@MUMS.AC.IR
52 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان http://zums.ac.ir/journal/ journal@zums.ac.ir
53 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهركرد http://journal.skums.ac.ir majalleh_skums@yahoo.com
54 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی كردستان http://sjku.muk.ac.ir sjku@muk.ac.ir
55 توانبخشي http://rehabilitationj.uswr.ac.ir rehabilitationj@gmail.com
56 Journal of Current Ophthalmology http://www.irjo.org info@irjo.org
57 طب جنوب http://ismj.bpums.ac.ir ismj@bpums.ac.ir
58 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان) http://goums.ac.ir/journal/ goums.journal@gmail.com, gorganmedjour@goums.ac.ir
59 Iranian Heart Journal http://journal.iha.org.ir/ iha@rhc.ac.ir
60 مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/jkums hiwa.mohamadi@gmail.com, journal.kums@gmail.com
61 گياهان دارويي http://jmp.ir journal@jmp.ir
62 Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology http://ijaai.tums.ac.ir ijaai@tums.ac.ir, journals@tums.ac.ir
63 پايش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهي http://www.payeshjournal.ir info@payeshjournal.ir
64 Tanaffos (Respiration) http://journals.sbmu.ac.ir/site/node/35 mrmasjedi@nritld.ac.ir, makansadr@nritld.ac.ir
65 Zahedan Journal of Research in Medical Sciences http://www.zjrms.ir zahjrms@gmail.com, zjrmsci@gmail.com
66 مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران http://www.iranesthesia.org info@iranesthesia.org
67 Journal of Hormozgan University of Medical Sciences http://hmj.hums.ac.ir hormozganjournal@yahoo.com, HMJ@HUMS.AC.IR
68 مجله دیابت و متابولیسم ایران http://ijdld.tums.ac.ir emrc-ijdl@tums.ac.ir
69 مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان http://journal.rums.ac.ir journal@rums.ac.ir, rafsanjanmajaleh@gmail.com
70 مجله ايراني آموزش درعلوم پزشكي http://ijme.mui.ac.ir/ ijme@edc.mui.ac.ir
71 Journal of Medical Education http://www.journals.sbmu.ac.ir/jme jme_office@sbmu.ac.ir
72 يافته http://yafte.lums.ac.ir hormozganjournal@yahoo.com, HMJ@HUMS.AC.IR
73 مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي http://sjsph.tums.ac.ir sardabir@tums.ac.ir
74 مجله دانشکده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد http://mjms.mums.ac.ir mjms@mums.ac.ir
75 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums jarums.arums@gmail.com, jarums@arums.ac.ir
76 Iranian Journal of Pharmaceutical Research http://www.ijpr.ir INFO@IJPR-ONLINE.COM
77 طب نظامي http://www.militarymedj.ir milmedjournal@gmail.com
78 ارمغان دانش http://yumsj.hbi.ir, armaghanj.yums.ac.ir armaghan.j@yums.ac.ir
79 International Journal of Radiation Research http://www.ijrr.com info@ijrr.com
80 افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد http://hms.gmu.ac.ir/ info@ofoghedanesh.gmu.ac.ir, info@hms.gmu.ac.ir
81 Journal of Iranian Anatomical Sciences http://www.anatomyjournal.ir/ anatomyjournal@gmail.com
82 تحقيقات پزشكي    
83 تازه هاي علوم شناختي http://www.iricss.org journal@iricss.org
84 جراحی استخوان و مفاصل ایران http://www.ijos.ir anjoman@iranoa.org
85 Iranian Journal of Radiology http://iranjradiol.com editor@iranjradiol.com
86 Iranian Journal of Pediatrics http://ijp.tums.ac.ir editor@ijp.tums.pub
87 مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://journal.bums.ac.ir bumsjournal@gmail.com, info.journal@bums.ac.ir
88 مجله زنان و مامایی و نازائی ايران http://ijogi.mums.ac.ir alavigh@mums.ac.ir
89 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد http://jmds.mums.ac.ir j.m.dental.s@mums.ac. ir
90 Journal of Dentistry of Tehran University of medical sciences http://jdt.tums.ac.ir jd_drc@tums.ac.ir, jd_drc@tums.ac.ir
91 خون http://www.bloodjournal.ir sjibto@ibto.ir
92 Iranian Journal of Immunology http://iji.sums.ac.ir ghaderia@sums.ac.ir
93 Annals of Military and Health Science Research http://journals.ajaums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=12&sid=1&slc_lang=en journals@ajaums.ac.ir
94 International Journal of Endocrinology and Metabolism http://www.endometabol.com editor@endometabol.com
95 جراحي ايران http://www.ijs.ir info@ijs.ir
96 مجله علمي دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://www.sjimu.medilam.ac.ir sjimu@medilam.ac.ir
97 گوارش http://www.govaresh.org govaresh@iagh.org
98 Iranian Journal of Medical Physics http://ijmp.mums.ac.ir medical.physics.ir@mums.ac.ir
99 Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics http://ijpt.iums.ac.ir m-shafiei@iums.ac.ir, editor_ijpt@iums.ac.ir
100 International Journal of Reproductive BioMedicine http://www.ijrm.ir ijrmyazd@ssu.ac.ir, ijrmyazd@yahoo.com
101 فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی http://www.iau-tmuj.ir info@iau-tmuj.ir
102 Iranian Journal of Neurology http://ijnl.tums.ac.ir ijnl@tums.ac.ir
103 Journal oF Environmental Health Sciences & Engineering http://ijehse.com jehse@biomedcentral.com
104 Audiotory and Veseibular Research http://aud.tums.ac.ir, http://avr.tums.ac.ir avr@tums.ac.ir, journals@tums.ac.ir
105 ليزرپزشكي http://icml.ir info@icml.ir
106 Shiraz Electronic Medical Journal http://semj.sums.ac.ir editor@emedicalj.com, Editor.semj@gmail.com
107 ARYA Atherosclerosis http://www.arya.mui.ac.ir ARYAchiefEditor@gmail.com
108 مجله پرستاري ايران http://ijn.iums.ac.ir ijn@iums.ac.ir
109 Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences http://dentjods.sums.ac.ir dentjod2@sums.ac.ir
110 Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences http://ijps.ir IJPS@SUMS.AC.IR
111 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي http://www.sdmej.com medcj@kmu.ac.ir
112 مديريت سلامت http://jha.iums.ac.ir/ jha@iums.ac.ir, jha.tums@gmail.com
113 مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران http://irje.tums.ac.ir irea.journal@gmail.com, irje@tums.ac.ir
114 اصول بهداشت رواني http://jfmh.mums.ac.ir fu.me.he@mums.ac.ir
115 علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران http://www.nsft.sbmu.ac.ir nsftjournal@gmail.com
116 Iranian Journal of Child Neurology http://journals.sbmu.ac.ir/ijcn IJCN.Journal@sbmu.ac.ir
117 Iranian Journal of Psychiatry http://ijps.tums.ac.ir ijps@tums.ac.ir, journals@tums.ac.ir
118 Iranian Endodontic Journal http://journals.sbmu.ac.ir/iej iranendo@gmail.com, iej@sbmu.ac.ir
119 The Journal of Tehran university Heart Center http://jthc.tums.ac.ir jthc@tums.ac.ir, journals@tums.ac.ir
120 Journal of Medical Hypotheses & Ideas http://www.sciencedirect.com/science/journal/22517294 JMHI@TUMS.AC.IR
121 مديريت اطلاعات سلامت http://him.mui.ac.ir jim@mng.mui.ac.ir
122 Iranian Journal of Pathology http://ijp.iranpath.org ijp@iranpath.org
123 Hepatitis Monthly http://www.hepatmon.com editor@ hepatmon.com
124 حيات مجله دانشكده پرستاري و مامايي تهران http://hayat.tums.ac.ir hayat@tums.ac.ir
125 نشريه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي http://journals.sbmu.ac.ir/jnm faslnameh@gmail.com
126 سالمند http://salmandj.uswr.ac.ir salmand2010@gmail.com
127 فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم http://jmj.jums.ac.ir jahromjournal @gmali.com
128 مجله دانشكده دندانپزشكي اصفهان http://jids.mui.ac.ir/index.php/jids raminmosharraf@gmail.com
129 مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران http://www.ijmm.ir/ vahab.p@ gmail.com
130 Iranian Journal of Parasitology http://ijpa.tums.ac.ir ijpa@tums.ac.ir
131 Iranian Journal of Kidney Diseases http://www.ijkd.org info@ijkd.org
132 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم http://journal.muq.ac.ir journal@muq.ac.ir
133 Journal of Medical Ethics and History of Medicine http://jmehm.tums.ac.ir/index.php/jmehm ijme@tums.ac.ir
134 International Journal of Fertility & Sterility http://www.ijfs.ir info@ijfs.ir
135 تحقيقات علوم رفتاري http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs jbs@bsrc.mui.ac.ir
136 سلامت كار ايران http://ioh.iums.ac.ir ijoh@iums.ac.ir
137 پژوهش پرستاري http://ijnr.ir info@ijnr.ir
138 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research http://www.ijnmr.mui.ac.ir zargham@nm.mui.ac.ir
139 Iranian Journal of Cancer prevention http://ijcancerprevention.com/en/index.html ijcpjournal@yahoo.com
140 Journal of Ophthalmic & Vision Research http://www.jovr.org journal@jovr.org; labbafi@gmail.com; jovrjournal@gmail.com
141 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences www.ijpsychiatrybs.com editor@ijpsychiatrybs.com
142 Iranian Journal of Orthodontics http://orthodontics.pub/en/index.html editor@orthodontics.pub
143 Journal of Arthropod-Borne Diseases http://jad.tums.ac.ir jad@tums.ac.ir
144 International Journal of Hematology Oncology and Stem Cell Research http://ijhoscr.tums.ac.ir ijhoscr@tums.ac.ir
145 فصلنامه دانش و تندرستي http://knh.shmu.ac.ir knh@shmu.ac.ir
146 Iranian Journal of Blood & Cancer http://ijbc.ir saminalavi@hotmail.com, s.alavi@sbmu.ac.ir
147 Archives of Clinical Infectious Diseases http://www.journals.sbmu.ac.ir/ijcid editor@archcid.com
148 Avicenna Journal of Medical Biotechnology http://www.ajmb.org ajmb@ari.ir
149 مجله پرستاري مراقبت ويژه http://www.inhc.ir faslnamehnfp@bmsu.ac.ir
150 سلامت و محيط زیست http://ijhe.tums.ac.ir ijehrf@gmail.com, ijhe@tums.ac.ir
151 Iranian Journal of Microbiology http://ijm.tums.ac.ir ijm@tums.ac.ir
152 Iranian Journal of Virology http://journal.isv.org.ir/ ijv@isv.org.ir
153 طب جانباز http://www.ijwph.ir/ amini@jmerc.ac.ir, info@ijwph.ir
154 بيمارستان http://jhosp.tums.ac.ir jhosp@tums.ac.ir, http://Jhosp.tums.ac.ir
155 International Journal of Preventive Medicine http://www.ijpm.mui.ac.ir f.radandish@gmail.com, info.ijpm@gmail.com
156 International Cardiovascular Research Journal http://www.ircrj.com icrjournal@yahoo.com, editor@ircrj.com
157 Journal of Research in Health Sciences http://www.umsha.ac.ir/jrhs jrhs@umsha.ac.ir, jrhs@umsha.ac.ir
158 Jundishapur Journal of Microbiology http://jjmicrobiol.com editor@jjmicrobiol.com
159 Research in Pharmaceutical Sciences http://rps.mui.ac.ir emami@pharm.mui.ac.ir, f.radandish@gmail.com
160 پوست و زيبايي http://jdc.tums.ac.ir/ jdc@tums.ac.ir
161 علوم غذايي و تغذيه http://jftn.srbiau.ac.ir ftn@srbiau.ac.ir
162 Iranian Journal of Toxicology http://ijt.arakmu.ac.ir ijt@arakmu.ac.ir, tox.journal@ymail.com, tox.journal@gmail.com
163 Journal of Paramedical Sciences http://journals.sbmu.ac.ir/jps jps.sbmu@gmail.com
164 Middle East Journal of Digestive Diseases http://www.mejdd.org mejdd@iagh.org
165 Journal of Injury & Violence Research http://jivresearch.org jivr1@jivresearch.org,
166 فصلنامه بيماريهاي پستان http://www.ijbd.ir ijbdinfo@gmail.com
167 ژنتيك در هزاره سوم http://www.g3m.ir info.g3m.ir
168 Basic & Clinical Cancer Research http://bccr.tums.ac.ir/index.php/bccrj bccr@tums.ac.ir
169 Journal of Family and Reproductive Health http://jfrh.tums.ac.ir jfrh@tums.ac.ir
170 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products http://www.jjnpp.com jjnpp@ajnpp.ac.ir
171 مجله علمی تحقیقات نظام سلامت http://hsr.mui.ac.ir jhsr@hlth.mui.ac.ir
172 The International Journal of Occupational and Environmental Medicine http://www.theijoem.org editor@theijoem.com, editor@theijoem.com
173 Middle East Journal of Cancer http://mejc.sums.ac.ir middle.east.journal@gmail.com,
174 Nephro-Urology Monthly http://www.numonthly.com editor@numonthly.com
175 Gastroenterology & Hepatology From Bed to Bench http://www.ghfbb.ir ghfbb.journal@sbmu.ac.ir
176 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects http://dentistry.tbzmed.ac.ir/joddd joddd@tbzmed.ac.ir, ejoddd@gmail.com
177 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی http://journal.nkums.ac.ir journal@nkums.ac.ir
178 فصلنامه حقوق پزشکی http://www.ijmedicallaw.ir ijmedicallaw@gmail.com
179 فصلنامه اخلاق در پزشکی http://journals.sbmu.ac.ir/me medicalethicsjournal@gmail.com, dr.taheri@sbmu.ac.ir
180 فصلنامه تاریخ پزشکی http://journals.sbmu.ac.ir/mh tarikh@sbmu.ac.ir, dr.abbasi@sbmu.ac.ir
181 فصلنامه فقه پزشکی http://journals.sbmu.ac.ir/MF figh@sbmu.ac.ir
182 فصلنامه امداد و نجات http://jorar.ir emjo@helal-uast.ac.ir
183 پیاورد سلامت http://payavard.tums.ac.ir salamat@tums.ac.ir
184 دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه http://unmf.umsu.ac.ir j.nur.mid@gmail.com
185 Addiction & Health http://ahj.kmu.ac.ir/ahj/index.php/ahj dr.alikheradmand@yahoo.com, f.radandish@gmail.com
186 International Journal of Basic Science in Medicine http://ijbsm.zbmu.ac.ir/ international.journal@zbmu.ac.ir
187 مجله علوم آزمایشگاهی http://goums.ac.ir/mljgoums/index.php?slc_lang=en&slc_sid=1 mljgoums@yahoo.com
188 Asian Journal of Sports Medicine http://asjsm.com/ editor@asjsm.com
189 International Journal of Occupational Hygiene http://ijoh.tums.ac.ir ijoh@tums.ac.ir
190 Iranian Rehabilitation Journal http://irj.uswr.ac.ir irehabilitationj@gmail.com
191 Dental Research Journal http://drj.mui.ac.ir khoroushi@dnt.mui.ac.ir, drj@dnt.mui.ac.ir
192 Journal of Comprehensive Pediatrics http://www.comprped.com Info@Comprped.com
193 Caspian Journal of Internal Medicine http://www.caspjim.com researchbabol@gmail.com
194 Journal of Lasers in Medical Sciences http://journals.sbmu.ac.ir/jlms/index laser.cntr@sbmu.ac.ir
195 پژوهش در علوم توانبخشی http://www.jrrs.mui.ac.ir jrrs@rehab.mui.ac.ir, f.radandish@gmail.com
196 مجله توانبخشی نوین http://mrj.tums.ac.ir modern_rehabilitation1@tums.ac.ir
197 طلوع بهداشت http://tbj.ssu.ac.ir tbj@ssu.ac.ir,tolooebehdasht@yahoo.com
198 Multidisplinary Cardiovascular Annals http://multicardia.com/en/index.html info@iscs.org.ir
199 طب سنتی اسلام و ایران http://www.jiitm.ir/ info.jiitm.ir/
200 بیهوشی و درد http://jap.iums.ac.ir japjournals@gmail.com
201 Jundishapur Journal of Health Sciences http://jjhsci.com editor@jjhsci.com
202 Iranian Journal of Pediatric Hematology & Oncology http://ijpho.ssu.ac.ir hog_researchcenter@yahoo.com
203 Journal of Cardiovascular & Thoracic Research http://jcvtr.tbzmed.ac.ir jcvtr.tbzmed@gmail.com
204 Jentashapir Journal of Health Research http://jjhres.com editor@jjhres.com
205 International Journal of Organ Transplantation Medicine http://www.ijotm.com editor@ijotm.com, ijotm.ir@gmail.com
206 مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان http://nmj.umsha.ac.ir mortezashamsizadeh@gmail.com, sci.jou.nm@umsha.ac.ir
207 تحقیق در علوم دندانپزشکی http://www.jrds.ir dentaliau@gmail.com
208 Journal of Periodentology & Implant Dentistry http://dentistry.tbzmed.ac.ir/jpid jpid.tbzmed.ac.ir@gmail.com
209 Anesthesiology and Pain Medicine http://anesthpain.com editor@anesthpain.com
210 نشریه دانشگاه علوم پزشکی فسا http://journal.fums.ac.ir moderncare@bums.ac.ir
2011 مراقبتهای نوین http://moderncare.bums.ac.ir moderncare@bums.ac.ir
212 Basic & Clinical Neuroscience http://bcn.iums.ac.ir bcnj@iums.ac.ir
213 Iranian Journal of Diabetes & obesity http://ijdo.ssu.ac.ir journalcmja@gmail.com
214 طب انتظامي http://teb.police.ir/teb/page.php?slct_pg_id=41&sid=1&slc_lang=fa teb@police.ir
215 Iranian Journal of Neonatology http://ijn.mums.ac.ir ijn@mums.ac.ir
216 Journal of Medical Signals & Sensors http://www.jmss.mui.ac.ir h_rabbani@med.mui.ac.ir, f.radandish@gmail.com
217 Avicenna Journal of Phytomedicine http://ajp.mums.ac.ir ajp@mums.ac.ir; ajpjournal@gmail.com
218 Journal of Research & Health http://jrh.gmu.ac.ir/ sdhprc@gmail.com , jrh@gmu.ac.ir
219 Journal of Caring Sciences http://journals.tbzmed.ac.ir/JCS Officejcs@tbzmed.ac.ir
220 Journal of Evidence Basic Care http://ebcj.mums.ac.ir EBCJ@mums.ac.ir
221 طب مکمل http://cmja.arakmu.ac.ir journalcmja@gmail.com, journalcmja@arakmu.ac.ir
222 مدیریت ارتقای سلامت http://www.jhpm.ir info@jhpm.ir
223 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد http://jmed.ssu.ac.ir edcjournal@gmail.com, edcjournal@ssu.ac.ir
224 Journal of Occupational Health & Epidemiology http://johe.rums.ac.ir johe@rums.ac.ir, johe.rums@gmail.com
225 پرستاری و مامایی جامع نگر http://hnmj.gums.ac.ir Holisticnmj@gmail.com, Paksersht@yahoo.com
226 World Journal Plastic Surgery http://www.wjps.ir dramanafi@wjps.ir, dramanafi@yahoo.com
227 تحقیقات کیفی در علوم سلامت http://jqr.kmu.ac.ir info@jqr.ir
228 طب کار http://tkj.ssu.ac.ir occmedj@gmail.com, occmedj@ssu.ac.ir
229 Thrita Student Journal of Medical Sciences http://thritajournal.com editor@thritajournal.com
230 مجله دندانپزشکی کودکان http://journal.iapd.ir/ journaliapd@yahoo.com, office@iapd.ir
231 Dental Hypothesis http://www.dentalhypotheses.com/ editor@dentalhypotheses.com
232 Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences http://www.minsurgery.com info@minsurgery.com
233 Archives of Trauma Research http://www.archtrauma.com editor@archtrauma.com
234 International Journal of High Risk Behaviors & Addiction http://jhrba.com editor@jhrba.com
235 Health Scope http://www.jhealthscope.com editor@jhealthscope.com
236 Bioimpacts http://bi.tbzmed.ac.ir BioImpacts@tbzmed.ac.ir
237 Health Promotion Perspectives http://journals.tbzmed.ac.ir/HPP hpp@tbzmed.ac.ir
238 اخلاق زیستی http://www.ijbioethics.ir/fa ijbioethics@gmail.com
239 International Journal of Molecular & Cellular Medicine http://www.ijmcmed.org nfo@ijmcmed.org, cmbrc.mubabol@gmail.com
240 Educational Research in Medical Sciences http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/EduRMedS vidasep2002@yahoo.com
241 Future of Medical Education Journal http://fmej.mums.ac.ir fmej@mums.ac.ir
242 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/JRPS mohsenshahlaei@yahoo.com
243 بهداشت و ايمني كار http://jhsw.tums.ac.ir joohas@yahoo.com
244 مجله توسعه و پژوهش در پرستاری و مامایی گرگان http://www.goums.ac.ir/jgbfnm jbouyeh2000@yahoo.com
245 حسابداری سلامت http://jha.sums.ac.ir jha@sums.ac.ir , sums_jha@yahoo.com
246 Archives of hygiene sciences http://jhygiene.muq.ac.ir arch.hygiene@muq.ac.ir, arch.hygiene@gmail.com
247 Nursing and Midwifery Studies http://nmsjournal.com/ nursingandmidwiferystudies@gmail.com, editor@nmsjournal.com
248 Journal Oral Health and Oral Epidemiology http://johoe.kmu.ac.ir arashahravan@gmail.com, f.radandish@gmail.com
249 Research in Cardiovascular Medicine http://cardiovascmed.com editor@cadiovascmed.com, icrjournal@hotmail.com
250 مجله سلامت و بهداشت اردبیل http://hcjournal.arums.ac.ir/ hc.journal@arums.ac.ir, ard.hc.journal@gmail.com
251 قرآن و طب http://www.quranmed.com editor@quranmed.com
252 Galen Medical Journal http://www.gmj.ir info@gmj.ir, ncdrc@fums.ac.ir
253 Journal of Biomedical Physics & Engineering http://www.jbpe.ir office@iapd.ir, journaliapd@yahoo.com
254 International Journal of Hospital Research http://ijhr.iums.ac.ir alireza.mehdizadeh@gmail.com, contact@jbpe.org
255 Archives of Pediatric Infectious Diseases http://pedinfect.com editor@pedinfect.com
256 Jundishapur Journal of Chronic Disease Care http://jjchronic.com/ editor@jjchronic.com
257 Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery http://3dj.gums.ac.ir den3djournal@gums.ac.ir
258 توسعه آموزش جندی شاپور http://journals.ajums.ac.ir/edj edc_journal@ajums.ac.ir
259 دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان http://www.zums.ac.ir/edujournal edujournal@zums.ac.ir
260 Advanced Pharmaceutical Bulletin http://apb.tbzmed.ac.ir APB@tbzmed.ac.ir
261 Journal of CommunityHealth Research http://jhr.ssu.ac.ir jhr@ssu.ac.ir, jhr.ssu@gmail.com
262 بهداشت و توسعه http://jhad.kmu.ac.ir behdasht.va.tosee@kmu.ac.ir
263 اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی http://jtbcp.riau.ac.ir/ bcp@riau.ac.ir
264 International Journal of Medical Toxicology & Forensic Medicine http://www.journals.sbmu.ac.ir/ijmtfm ijmtfm@sbmu.ac.ir
265 مجله مطالعات ناتوانی http://www.jdisabilstud.ir mkamali@gmail.com, mkarimlo@yahoo.com
266 فصلنامه مدیریت پرستاری http://www.ijnv.ir info@ijnv.ir
267 Research on History of Medicine http://rhm.ir zargarana@sums.ac.ir
268 مجله آموزش پرستاری http://jne.ir info@jne.ir
269 plastic http://www.zums.ac.ir/nmcjournal pcnm@zums.ac.ir
270 Journal of Basic & Clinical Pathophysiology http://jbcp.shahed.ac.ir jbcp@shahed.ac.ir
271 Caspian Journal of Dental Research http://www.cjdr.ir Caspian.jdr@gmail.com, Info@cjdr.ir
272 Journal of Advances in Medical Education & Professionalism http://jamp.sums.ac.ir jamp@sums.ac.ir
273 Journal of Dental Materials and Techniques http://jdmt.mums.ac.ir jdmt@mums.ac.ir
274 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery http://ijcbnm.sums.ac.ir ijcbnm1@sums.ac.ir
275 فصلنامه پرستاری داخلی جراحی http://www.ijmsn.ir ijmsnzahedan@gmail.com
276 مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها http://journals.sbmu.ac.ir/spip sp.ip.rc@sbmu.ac.ir
277 سبک زندگی اسلامی بامحوریت سلامت http://islamiclifej.com , editor@islamiclifej.com
278 International Journal of Molecular & Clinical Microbiology http://www.ijmcm.ir , info@ijmcmed.org, cmbrc.mubabol@gmail.com,
279 نشریه روان پرستاری http://ijpn.ir info@ijpn.ir
280 Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal http://mehdijournal.com info@ meptic.com
281 مجله دانشگاهی يادگيری الکترونيکی مدیا http://mediaj.ir mediaceel.sums.ac.ir
282 Physical Treatments http://ptj.uswr.ac.ir "physicaltreatments@uswr.ac.ir
"
283 نشریه پرستاری قلب و عروق http://www.journal.icns.org.ir journal@icns.org.ir , info@icns.org.ir
284 Controlled Release Journal http://www.cr-journal.com info@cr-journal.com
285 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/PramedJ jparamed@kums.ac.ir
286 Journal of Pediatrics Review http://jpr.mazums.ac.ir jpr.mazums@gmail.com
287 نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز http://aums.abzums.ac.ir aumj@abzums.ac.ir morad.hajian@gmail.com,
288 International Journal of Health Policy and Management http://www.ijhpm.com/ kmu@gmail.com
289 تعالی بالینی http://jce.mazums.ac.ir jce@mazumes.ac.ir , jcemazums@yahoo.com
290 طب توانبخشی www.medrehab.sbmu.ac.ir tavana.journal@gmail.com
291 Reports of Radiotherapy and Oncology http://journals.sbmu.ac.ir/rro moghadamshiva@gmail.com,
292 Archives of Neuroscience http://archneurosci.com editor @ archneurosci.com
293 Nanomedicine Journal http://nmj.mums.ac.ir ramezanim@mums.ac.ir
294 International Journal of Enteric Pathogens http://enterpathog.com ekalantar@hotmail.com
295 Bulletin of Emergency and Trauma http://www.beat-journal.com beat@sums.ac.ir
296 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology http://apjmt.mums.ac.ir apjmt@mums.ac.ir
297 International Journal of Nano Dimension www.ijnd.ir managing@ijnd.ir
298 Journal of Medical Bacteriology http://jmb.tums.ac.ir jmb@tums.ac.ir
299 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology http://aojnmb.mums.ac.ir/ aojnmb@mums.ac.ir
300 Journal of Cardio-Thoracic Medicine http://jctm.mums.ac.ir/ jct@mums.ac.ir
301 Journal of Chemical Health Risks www.jchr.org Jchemicalhealthrisk@gmail.com
302 راهبردهای آموزش http://www.edcbmj.ir info@edcbmj.ir, edcbmj@gmail.com
303 Research in Molecular Medicine http://rmm.mazums.ac.ir rmm@mazums.ac.ir or rmm, journal@gmail.com
304 Health Education & Health Promotion http://www.hehp.ir health@modares.ac.ir
305 Annals of Colorectal Research http://colorectalresearch.com/ Info@colorectal.com
306 ابن سینا http://ebnesina.ajaums.ac.ir/ ebnesinajournal@yahoo.com
307 Journal of Practice in Clinical Psychology http://ijcp.uswr.ac.ir jpcp@uswr.ac.ir
308 Novelty in Biomedicine http://journals.sbmu.ac.ir/nbm noveltybiomed@gmail.com
309 Avicenna Journal of Dental Research http://avicennajdr.com umshajournals @ gmail.com
310 Iranian Journal of health Sciences http://jhs.mazums.ac.ir comhsrcsari@gmail.com, ijohssari@gmail.com
311 Reports of Biochemistry & Molecular Biology http://rbmb.net inforbmb.net
312 فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت http://journal.ihepsa.ir/ info@ihepsa.ir
313 Research & Development in Medical Education http://journals.tbzmed.ac.ir/RDME , rdme.journal@tbzmed.ac.ir
314 فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی http://rme.gums.ac.ir/ edcjour@gums.ac.ir
315 مجله پرستار و پزشک در رزم http://npwjm.ajaums.ac.ir npwjm@ajaums.ac.ir
316 مجله باليني پرستاري و مامايي http://jcnm.skums.ac.ir journal_cnm@yahoo.com
317 Journal of Fasting and Health http://jfh.mums.ac.ir/ ijo@mums.ac.ir
318 ارگونومی http://journal.iehfs.ir journal@iehfs.ir
319 International Journal of Health Care, Insurance and Equity http://www.ijhie.com  
320 Journal of Pharmaceutical Care http://jpc.tums.ac.ir jpc@tums.ac.ir
321 Archives of Cardiovascular Imaging www.cardiovascimaging.com info@cardiovascimaging.com
322 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی http://jpsr.mums.ac.ir jpsr@mums.ac.ir
323 Emergency http://journals.sbmu.ac.ir/emergency jemerg@sbmu.ac.ir
324 نفس http://nafasjournal.ir/fa/ office@nafasjournal.ir
325 Journal of Advances in Environmental Health Research http://jaehr.muk.ac.ir fradandishco@gmail.com
326 Journal of Health Sciences and Surveillance System http://jhsss.sums.ac.ir jhsss@sums.ac.ir
327 Archives of Bone and Joint Surgery http://abjs.mums.ac.ir/ ABJS@mums.ac.ir , abjseditor@gmail.com
328 International Journal of Pediatrics http://ijp.mums.ac.ir ijp@mums.ac.ir
329 Shafa Orthopedic Journal www.shafaorthoj.com editor@shafaorthoj.com
330 مجله حکیم سیداسماعیل جرجانی http://www.goums.ac.ir jorjanijournal@goums.ac.ir
331 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم http://www.shefayekhatam.ir info@shefayekham.ir, shefayekhatam@gmail.com
332 Research Journal of Pharmacognosy http://www.rjpharmacognosy.ir info@pharmacognosy.ir, mhmoghadam@sbmu.ac.ir
333 Journal of Food Biosciences & Technology http://jfbt.srbiau.ac.ir/ jfbt@srbiau.ac.ir
334 Journal of Nursing and Midwifery Sciences http://jnms.mazums.ac.ir/ Mbagheri@Mazums.ac.ir, anna3043@gmail.com
335 Journal of Midwifery and Reproductive Health http://jmrh.mums.ac.ir/journal editor@avicennajb.com
336 Avicenna Journal of Medical Biochemistry http://avicennajb.com/ editor@avicennajb.com, umshajournals@gmail.com
337 Journal of Rehabilitation Sciences and Research http://jrsr.sums.ac.ir jrsr@sums.ac.ir
338 International Journal of Women's Health & Reproduction Sciences http://www.ijwhr.net/ wrhrcenter@gmail.com
339 Journal of Health Management and Informatics http://jhmi.sums.ac.ir jhmi.sums@gmail.com
340 International Journal of School Health http://intjsh.com/ schoolhealth.j@gmail.com
341 Women's Health Bulletin http://womenshealthbulletin.com/ womenshealth.bulletin@gmail.com
342 Nutrition and Food Sciences Research http://nfsr.sbmu.ac.ir/ nfsr@sbmu.ac.ir, nfsr.journal@gmail.com
343 Journal of Herbmed Pharmacology http://www.herbmedpharmacol.com/ rafieian@skums.ac.ir
344 Journal of Dental Biomateril jdb.sums.ac.ir info@pharmacognosy.ir, mhmoghadam@sbmu.ac.ir
345 Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases http://jommid.pasteur.ac.ir/ Jommid@pasteur.ac.ir
346 International Journal of Travel Medicine and Global Health http://journals.bmsu.ac.ir morteza_izadi@yahoo.com
347 Journal of Biotechnology & Health Sciences http://biotech-health.com editor@biotech-health.com
348 Nursing Practice Today http://npt.tums.ac.ir npt@tums.ac.ir
349 Journal of Basic Research in Medical Sciences http://jbrms.medilam.ac.ir jbrms@medilam.ac.ir
350 Archives of Breast Cancer http://abc.tums.ac.ir neishaboury@gmail.com , office@archbreastcancer.com
351 Journal of Renal Injury Prevention http://www.journalrip.com/ hamidnasri@med.mui.ac.ir
352 International Journal of Epidemiology Research http://ijer.skums.ac.ir/ ijer@skums.ac.ir
353 Journal of Biostatistics & Epidemiology http://jbe.tums.ac.ir/ jbe@tums.ac.ir, journals@tums.ac.ir
354 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology www.avicennajnpp.com umshajournals @ gmail.com
355 Journal of Craniomaxillofacial Research http://jcr.tums.ac.ir/ jcr@tums.ac.ir, Journals@tums.ac.ir
356 Caspian Journal of Pediatrics www.caspianjp.ir CJP@mubabol.ac.ir, caspianjournalofpediatric_a@yahoo.com ,
357 Razavi International Journal of Medicine www.razavijournal.com mrhami_ashraf@yahoo.com
358 Gene, Cell & Tissue www.genecelltissue.com gctissue3@gmail.com
359 Vaccine Research www.acres.pasteur.ac.ir hdq2013@gmail.com
360 Journal of Food Quality and Hazards Control http://jfqhc.ssu.ac.ir jfqhc.ssu@gmail.com
361 Health in Emergencies and Disasters Quarterly http://hdq.uswr.ac.ir/ hdq2013@gmail.com
362 Archives of Anesthesiology and Critical Care http://aacc.tums.ac.ir aacc@tums.ac.ir
363 Crescent Journal of Medical Biological Sciences www.cjmb.org info@cjmb.org
364 Health, Spirituality & Medical Ethics Journal http://jhsme.muq.ac.ir .hsme@muq.ac.ir
365 Journal of Skin and Stem Cell www.journalssc.com info @ journalssc.com
366 Journal of Emergency Practice and Trauma www.jept.ir/ info@jept.ir, jepteditor@gmail.com
367 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics http://jnsd.tums.ac.ir journals@tums.ac.ir
368 Caspian Jouranl of Neurological Sciences http://cjns.gums.ac.ir cjns@gums.ac.ir, cjns2012@yahoo.com, cjnsgums@gmail.com
369 Journal of Orthopaedic and Spine Trauma www.jostrauma.org editor@jostrauma.org
370 مجله پرستاری کودکان www.jpen.ir info@jpen.ir
371 مجله پژوهش توانبخشی در پرستاری www.ijrn.ir info@ijrn.ir
372 مجله علوم پزشکی صدرا www.sadramj.ir sadramj.sums@gmail.com
373 International Clinical Neurosciences Journal www.journals.sbmu.ac.ir/neuroscience icnj.journal@gmail.com
374 پرستاری دیابت www.zbmu.ac.ir/jdn nursing@zbmu.ac.ir
375 Pharmaceutical and Biomedical Research http://pbr.mazums.ac.ir , pbrjournal@gmail.com, pbr@mazums.ac.ir
376 Current Medical Mycology http://cmm.mazums.ac.ir cmm@mazums.ac.ir or cmm.mazums@gmail.com
377 International Journal of Infection www.intjinfection.com editor @ intjinfection.com
378 International Archives of Health Sciences www.iahs.kaums.ac.ir iahs@kaums.ac.ir
379 Trauma & Surgery http://jsurgery.bums.ac.ir/ jsurgery@bums.ac.ir
380 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering www.ajehe.com editor@ajehe.com
381 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection www.ajcmicrob.com umshajournals @ gmail.com
382 Report of Health Care http://shgri.com info@shgri.com
383 International Journal of Applied Behavioral Sciences www.journals.sbmu.ac.ir/ijabs ijabs@sbmu.ac.ir
384 Archives of Medical Laboratory Sciences www.journals.sbmu.ac.ir/archives amls@sbmu.ac.ir
385 مددکاری اجتماعی www.socialworkmag.ir socialwork_Mag@uswr.ac.ir , info@socialworkMag.ir
386 سلامت و مراقبت http://hcjournal.arums.ac.ir/ hc.journal@arums.ac.ir, ard.hc.journal@gmail.com
387 Environmental and Health Engineering and Management www.ehemj.com ehemj@kmu.ac.ir
388 Journal of Applied Biotechnology Reports http://journals.bmsu.ac.ir/jabr/index.php/jabr/index jabr@bmsu.ac.ir, biotechnologyreports@gmail.com
389 پژوهش در دین و سلامت http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh jrrh@sbmu.ac.ir, fd.2223@yahoo.com
390 Middle East Journal of Rehabilitation and Health Sciences www.http://jrehabilhealth.com/ editor@jrehabilhealth.com
391 International Journal of Health Studies ijhs.shmu.ac.ir IJHS@shmu.ac.ir
392 Journal of Cellular and Molecular Anesthesia http://journals.sbmu.ac.ir/jcma alidabbagh@sbmu.ac.ir, a.r.c@sbmu.ac.ir
393 Social Determinants of Health http://journals.sbmu.ac.ir/sdh sdhj@sbmu.ac.ir
394 Iranian Journal of Pediatric Surgery http://journals.sbmu.ac.ir/irjps irjps@sbmu.ac.ir
395 مهندسی بهداشت حرفه ای johe.umsha.ac.ir johe@umsha.ac.ir